A- A A+

005

          วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายสื่อคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ณ ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

          การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสื่อสารคุณธรรม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย ในการประชุมได้ร่วมหารือรูปแบบกระบวนการทำงาน กลไก กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อคุณธรรม และร่วมสร้างโมเดลเชียงรายจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี ทั้งนี้แกนนำองค์กรเครือข่ายสื่อคุณธรรม 10 หน่วยงาน ต่างเห็นชอบการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม โดยสร้างกลไกคณะทำงานระดับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ มุ่งเน้นการระเบิดจากข้างในให้เกิดการขับเคลื่อนไปแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นจากการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัด รวมพลังสร้างสรรค์จัดกิจกรรมสื่อคุณธรรม “รวมพลคนทำสื่อเชียงราย” พร้อมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และการประกาศยกย่องเพื่อให้กำลังใจแก่สื่อที่ทำดี ในปี 2563 ทั้งนี้นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวปิดการประชุมว่า ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนร่วมกันชื่นชม แชร์ เชื่อมความดี นำเสนอ สื่อสารเรื่องราวความดีของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย การทำงานนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือแบบพหุภาคีจะทำให้เชียงรายจังหวัดคุณธรรมเกิดขึ้นได้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม