A- A A+

005

          วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดพิจิตรและราชบุรี) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

โดยมี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมวชิรวิทย์ ชั้น ๒ (อาคารหลังเดิม) โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร มีแกนนำ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และแกนนำเครือข่ายคุณธรรจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน


          นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวสาระสำคัญว่าทุกวันนี้สังคมเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาก มีช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวด้วยปัจจัยหลายด้านโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เราต้องฟื้นค่านิยมเดิมของสังคมที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรมกลับคืนมา ผ่านวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะความมีวินัย ทั้งนี้สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นที่ตนเองและต้องทำเป็นตัวอย่าง ในวันนี้เป็นการสรุปบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในช่วงที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่ทุกคนทำอยู่แล้ว ทว่าต้องมีการจัดระบบและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นเป็นแน่


         ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ได้สร้างความเข้าใจ เป้าหมาย บทบาทความร่วมมือในการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนำร่องในปี 2563 โดยชี้แจงว่าเวทีนี้เป็นไปเพื่อจัดการความรู้ สรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านพัฒนาการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน ผลสำเร็จเชิงรูปธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของแต่ละจังหวัด เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้มีหัวใจสำคัญในการสรุปบทเรียนทั้งสองวันนี้ด้วยหลักคิด “เปิดใจรับรู้ เปิดหูรับฟัง เปิดตากว้างขวาง เปิดทางสร้างสรรค์ พร้อมสร้างสัมพันธ์กับคนอื่น”


          กิจกรรมการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์อิทธิพร วันดี นักวิชาการอิสระและทีมงาน เป็นกระบวนกรนำสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ โดยแกนนำเครือข่ายร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อยกระดับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ผ่านความเข้าใจบริบทของพื้นที่ องค์ประกอบสำคัญการขับเคลื่อนทั้งในมิติของกลุ่มเครือข่ายและประเด็นคุณธรรม ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เป้าหมายการพัฒา เครื่องมือในการส่งเสริม และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จุดแข็ง จุดอ่อน รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ โดยมี 9 คำถามสำคัญ ได้แก่ 1.จังหวัดคุณธรรมทำอะไรมาบ้าง 2.ความสำเร็จที่จับต้องได้ 3.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4.ใครมีส่วนร่วมในความสำเร็จ 5.วิธีการ /ทำอย่างไร 6.ปัญหาอุปสรรค 7.ความภูมิใจในงานคุณธรรมที่ทำอยู่ 8.สิ่งที่ควรทำ (แต่ยังไม่ได้ทำ) 9. จะทำอย่างไรเขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม