A- A A+

005

          วันที่16 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ในหลักสูตร การพัฒนาต้นแบบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ปี 2550 – 2561 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาด้าพลาซ่า กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและควบคุม เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “การที่ธนาคารออมสินมีการเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 106 ปี ส่วนหนึ่งสำคัญมากมาจากการที่ธนาคารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมถึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของพนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี วิทยากรในการจัดกระบวนการกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำและจิตสำนึกด้านจิตอาสา โดย นายณัฐคม จิตติรัตน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานธนาคารออมสินเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 166 คนเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม