A- A A+

005

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนางสุวิภา ปุณณะเวส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดการประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน คือ “ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้” ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบและเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

          ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องนำวิถีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็นต้นทุนความดีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองมรดกโลก และอัตลักษณ์ “เมืองอยุธยาเมืองไม่สิ้นคนดี” ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดให้เกิดคนดีมีคุณธรรมร่วมกันให้เป็นวิถีชีวิต ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมความดีในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จและมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่หรือจังหวัดอื่นๆ

          สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม และค้นหาต้นทุนทางคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 3) เครือข่ายศาสนา 4) เครือข่ายภาคการศึกษา 5) เครือข่ายเด็กและเยาวชน 6) เครือข่ายสื่อมวลชน 7) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 8) เครือข่ายประชาสังคม 9) เครือข่ายองค์กรชุมชน 10) เครือข่ายชุมชน 11) เครือข่ายการเกษตร ร่วมหารือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กว่า 52 องค์กร 90 คนเขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์, บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม