A- A A+

005

          วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางรวงทอง พลธิราช รักษาการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่

ร่วมประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


       การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ต่อแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนโยบายและเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในภาพรวมของเครือข่ายและจังหวัด และร่วมกำหนดกรอบแนวคิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่และเตรียมการขยายผลเชื่อมเครือข่ายเพิ่มเติม


      ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนเรื่องราวขององค์กรคุณธรรมในทุกมิติ โดยมีการวางแผน มาตรฐาน และมีต้นแบบด้านอำเภอคุณธรรมจำนวน 10 อำเภอในปี พ.ศ.2562 โดยศูนย์คุณธรรมมีส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นเชิงคุณธรรมและขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด


      ด้าน รศ.นพ.สุรยิเดว ทรีปาตี กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ทำหน้าที่ในการโชว์ แชร์ เชื่อม “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน” โดยจังหวัดอุดรธานีนั้นจำเป็นต้องผนึกกำลังในทุกภาคส่วนผ่านกลไกการขับเคลื่อนตามบริบทของพื้นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความคาดหวังในปีแรกด้านการส่งเสริมคุณธรรมนั้น เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เกิดการประมวลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี เกิดตลาดนัดคุณธรรม และเกิดการขยายผลสู่เครื่องมือ องค์ความรู้ แผนจังหวัด และนำไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในอนาคต โดยมีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 28 หน่วยงาน จำนวนกว่า 65 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม