A- A A+

005

          วันที่ 15 ธันวาคม 2562 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 1 ให้กับโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุขในฐานะ “ผู้รับ” และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก รวมถึงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 100 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม