A- A A+

005

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สมุทรปราการ HRSPK ผลักดันแนวคิดองค์กรคุณธรรมสู่ภาคธุรกิจ โดยการจัดสัมนาศึกษาดูงานด้านองค์กรคุณธรรม ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้บริษัทเอกชนที่สนใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 องค์กร ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม รวมถึงการเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรม

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงแนวคิดการรักษาคุณลักษณะของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่ทั้งดีและเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ โดยมีสิ่งสำคัญที่บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปยึดถือ คือ ความกตัญญู ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นคุณนพดล ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมของบริษัท ที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ได้แก่ การให้พนักงานเก็บชั่วโมงทำความดี, กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฯ ธุรกิจสมบูรณ์ “สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน 100 % มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต, สนับสนุนให้พนักงานมีอาชีพเสริม ผ่านการจัดตั้งชมรมต่างๆ และขึ้นทะเบียนอาชีพในบริษัทให้เพื่อนพนักงานเลือกใช้บริการฯ ชุมชนสมบูรณ์ “สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง” ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา, การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานทำงานวิจัย, การสอนทำงานฝีมือให้แก่ชุมชนรอบบริษัท, ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานฯ

          นอกจากนี้ ยังได้นำคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่รณรงค์โดยศูนย์คุณธรรม และ แนวคิด SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระแสโลกปัจจุบัน จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ แปลงสาธิตการปลูกผัก นาข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้ลงมือทำและเป็นความรู้ติดตัว


เขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม