A- A A+

005

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ 4 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจ จำนวน 50 องค์กร มีผู้เข้าร่วมกว่า 110 คน

          ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กล่าวว่า “การพัฒนาในทุกระดับนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” เพราะคนถือเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กับการสร้างความดี ความสามารถ และความสุข บนพื้นฐานของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี”

          ด้าน นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า “การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและรณรงค์ให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีและสังคมดีให้ขยายมากขึ้นในภาคเอกชน ภายใต้กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ (1) ความสามารถในการแข่งขัน (2) การทำธุรกิจเพื่อสังคม และ (3)การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกระบวนการที่มุ่งให้องค์กรธุรกิจเกิดความยั่งยืนจะต้องมีเรื่องการพัฒนาคนให้คนในองค์กรเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบการตรวจสอบที่ดี”

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม