A- A A+

005

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม”

ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ซึ่งมีนางสาวพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

          แนวทางการหารือการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวของธนาคารออมสินปี 2563 เป็นแผนการพัฒนาและรองรับยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร ในด้าน พันธกิจธนาคาร ปี 2563 คือส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล และวิถีออมสิน (GSB Way) ในทุกสาขาทั่วประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องและสามารถสนับสนุน หรือรองรับแนวทางการดำเนินงานของธนาคารในมิติด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาลตามนโยบายของธนาคารในอนาคตซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังนี้
               1.เพื่อส่งเสริมผู้ที่ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นธนาคารออมสิน ให้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณธรรมในธนาคาร โดยสร้างเสริมพฤตินิสัยด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับบริบทของธนาคารออมสิน
               2.เพื่อเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นธนาคารออมสิน ให้มีความสามารถในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมธรรมาภิบาล และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารออมสินไปสู่การปฏิบัติตามแผนได้
               3.เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ และวิถีออมสิน (GSB Way) โดยการเป็นต้นแบบของผู้ได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน

          สำหรับแนวทางการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม”ครั้งที่ 1 ในปี 2563 นี้ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ได้กำหนดให้บุคลากรของธนาคารที่เคยได้รับรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น จำนวน 120 คน จากสาขาต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 2 วันในช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้

 


เขียนข่าว : กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล /งาน ฝึกอบรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม