A- A A+

005

          11 พ.ย.2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกิจกรรมในโครงการทำบุญผ้าไตรจีวร รีไซเคิล จากขวดพลาสติก เพื่อส่งมอบขวดพลาสติกให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำไปทำผ้าไตรจีวร ณ บริเวณชายหาด ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยา บีช จ.ชลบุรี

          โดยมี Mr. Markland Blaiklock รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ของเครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ “SAVE THE OCEAN” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย บริษัทเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปและองค์กรภาคีเครือข่าย โครงการนี้เกิดจากแนวคิด ที่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในระบบนิเวศน์ทางทะเล จึงจัดทำกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคขวดพลาสติก เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่เรียกว่า “POP FISH” (ถังขยะสัญลักษณ์รูปปลา) ขึ้นเพื่อรับบริจาคขวดพลาสติก สำหรับนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวร โดยคาดหวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความตระหนัก และใส่ใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม

          โครงการฯ นี้มีระยะเวลาดำเนินการไปจนถึงปลายปี 2020 โดยจะมี “POP FISH” วางตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งพัทยาเหนือ กลาง ใต้ และขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายฯ ต่อไป

 

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม