A- A A+

005

          วันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ภาณุพงศ์ นายธาดา เศวตศิลา นางสาวรังสิมา จารุภา นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานเส้นทางศาสตร์พระราชา ป่าไร่นาสวนผสม จาก มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) สู่อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชีวิตสร้างองค์ความรู้คู่ชาวอีสาน ณ จังหวัดคุณธรรม “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” จังหวัดบุรีรัมย์

          การประชุมสัญจรของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ศาลารักพ่อ โรงแรมเพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท โรงแรมในคูเมือง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ภายหลังจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เดินทางถึงสนามบินบุรีรัมย์ เวลา 10.00 น. โดยประมาณของวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริส ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม เป็นโรงเรียนเอกชน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นี่เริ่มวิเคราะห์อัตลักษณ์ของโรงเรียน ตั้งแต่ ปี 2553 และขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนที่ว่า “ลูกมารีย์รัก เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” ตั้งแต่ ปี 2558 โดยมีศูนย์คุณธรรม เป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ด้วยปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ “จะทำอย่างไรให้เกิดความรัก ... ฉันต้องทำได้ ไม่ใช่แค่ท่องจำ” ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน ทุกวัน ทุกเวลาจนเกิดเป็นพฤตินิสัย ทั้งนี้ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีโรงเรียนในเครือมารีย์อนุสรณ์ จำนวน 11 โรงเรียน และทั้ง 11 โรงเรียนตั้งเป้า เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ภายในปี 2562โดยแยกตามคุณลักษณะของนักเรียน ดังนี้ “รักเมตตา” คือ รักตนเอง และผู้อื่น เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย “ซื่อสัตย์” คือ ดำรงอยู่ในศีลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อื่น ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น “กตัญญู” คือ เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ มีความนบนอบ ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน “พอเพียง” คือ พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียนง่าย รอบคอบ และมีความสุข จากนั้น เดินทางไปยัง ศาลารักพ่อ โรงแรมเพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 48 (2/2563) พบปะ พูดคุยกับเครือข่ายขับเคลื่อน “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” และร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสากล ถอดรหัสศาสตร์พระราชา เตรียมลงพื้นที่ศึกษาดูงานนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ป่าไร่นาสวนผสม จาก มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) สู่อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชีวิตสร้างองค์ความรู้คู่ชาวอีสาน และศูนย์การเรียนรู้ “โรงเรียนชุมชนอีสาน” บ้านพ่อคำเดื่อง เกษตรกรแดนอีสาน เจ้าของวลี “คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี” จัดอบรมและสาธิตเกี่ยวกับวิถีเกษตรธรรมชาติ เช่น การแก้ปัญหาดินเค็ม ทำอย่างไรให้ดินดี การปลูกพืชผสมผสานเกื้อกูลกัน เข้าใจวิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประโยชน์ของการปลูกป่า ทดลองการปลูกพืช รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะชำกล้าไม้ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายชาวบ้าน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

          นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า “การเดินทางตามรอยพ่อ ศึกษาคุณธรรมศาสตร์พระราชา ณ แหล่งเรียนรู้มีชีวิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ มหาชีวาลัยอีสาน ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสองเส้นทางศึกษาเรียนรู้ ในเส้นทางตามรอยพระราชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากหนังสือโครงการตามรอยพระราชา “The King’s Journey” ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กว่า 4,741 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย คัดสรรเป็นเส้นทางตามรอยพระราชา จำนวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษานวัตกรรมศาสตร์พระราชา พร้อมทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้กรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตลอดจนเครือข่ายทุกท่านได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคุณธรรมด้วยการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกคน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ชื่นชมและให้กำลังใจภาคี เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดบุรีรัมย์ สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ด้วยโมเดล “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” และยินดีสนับสนุนเครื่องมือ กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสื่อสาร เผยแพร่กิจกรรม “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” เพื่อให้กำลังใจภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้พี่น้องในพื้นที่รับรู้ และเข้าใจ ตลอดจนเข้าถึงคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร่วมปลูกจิตสำนึกคนไทยให้มีความศรัทธา ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จนก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านนำมาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้

          โครงการตามรอยพระราชา “The King’s Journey” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี และบริษัททิพยประกันภัย นำคณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา การพัฒนาแบบยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา” ท่องป่าไร่นาสวนผสมมหาชีวาลัยอีสาน สู่อุทยานการเรียนรู้ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ เส้นทางตามรอยพระราชา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “ศาสตร์พระราชา” พร้อมร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเยาวชนต่อไป.

 

 

ภาพบรรยากาศงาน


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม