A- A A+

005

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

โดย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานองค์กรความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2563 มี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้แทน 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย และพระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือกรอบแนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนแผนการดำเนินงานกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และโมเดลจังหวัดคุณธรรม ปี 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) มีผู้เข้าร่วมประชุม 91 คน จาก 62 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวีดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดการประชุมโดยมีสาระสำคัญว่า “...คุณธรรมนั้น สอดแทรกอยู่ในองคาพยพของทุกเรื่อง ทุกส่วนในสังคม เราทุกคนต้องมีคุณธรรมในจิตใจ เอาชนะกิเลสให้ได้แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในทุกบทบาท หน้าที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อมุ่งให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมได้อย่างแท้จริง...”

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนอบทบาท ภารกิจของศูนย์คุณธรรมและโมเดลการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และย้ำว่า ศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม เราส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดตลาดนัดคุณธรรม ใช้กระบวนการเล่าสู่กันฟัง ชม แชร์ เชียร์ โชว์ เชื่อมโยงความดีของทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤตินิสัยของคน

         ทั้งนี้องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้ง 62 หน่วยงาน ต่างยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ตามโมเดลสร้างสังคมคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข ให้เกิดเป็นรูปธรรม ภายใน 3 ปี

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และประมวล บุญมา/ กลุ่มงานขับเตลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ถ่ายภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเตลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม