A- A A+

001

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 ร่วมหารือแนวทางการอบรม “องค์กรคุณธรรม” ซึ่งจะมีการอบรมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับบุคลากรระดับบริหาร จำนวน 100 คน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และขยายผลภายในองค์กรในปี 2563 โดยตั้งเป้าหมายใช้ค่านิยมองค์กรเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร พร้อมปรับตัวรับกับ Digital Workplace ณ อาคารอำนวยการ 3 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม