A- A A+

002
          เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โครงการธนาคารคุณธรรม”

ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สนง.ใหญ่) กรุงเทพฯ ประมาณ 140 คนทั่วประเทศ

          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเป้ายกระดับเป็น “ธนาคารคุณธรรม” โดยพัฒนามาตรฐานคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม พนักงานทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม สร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กรให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน

 


 

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม