A- A A+

009

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ลงพื้นที่สำรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน
          นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมทราบอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน จากนั้น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นย้ำการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และเยี่ยมชมโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้งธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย
          ปิดท้ายคณะติดตามและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภาคกลางกันที่ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อส่งเสริมการทำขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ฯลฯ ผลจากการรวมกลุ่มเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence)  ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี/ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม