A- A A+

007 

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา และเชียงราย โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล

ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชนคุณธรรมย่างยังยืน

          วันที่ 6 กันยายน 2562 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดเปื๋อยเปียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) ผ่านการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

          วันที่ 7 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนวัดต๊ำม่อน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าทำดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการผสมผสานวัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) และไทยลื้อ ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ ประเพณีตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อทำบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะนำเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน เรียกว่า ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ทำสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น

          วันที่ 8 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า “ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาที่ศรีดอนชัย”

 


เขียนข่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม