A- A A+

001          

          วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "คนต้นแบบคมนาคม" แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

          งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม "คนต้นแบบคมนาคม" ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส) เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานฯ

          กระทรวงคมนาคม หนึ่งในองค์กร Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมคุณธรรมด้วยแนวทาง “ระเบิดจากภายใน” ภายใต้โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร สร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพิธียกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ "คนต้นแบบคมนาคม" เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้รับมีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในการทำความดี เป็นบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในหน่วยของกระทรวงคมนาคม ได้ยึดมั่นในการประกอบคุณงามความดี คิด พูด ทำบนความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : วีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม