A- A A+

01          

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม มีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวน 60 คน ในการอบรม "ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ระหว่าางวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวสุพรทิพย์ สุขวโรดม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ พม. เกี่ยวกับเรื่ององค์กรคุณธรรม ขั้นตอนการสร้างองค์กรคุณธรรม การสร้างอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม และแนวทางการส่งเสริมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติ (เชิงบวก) ที่ดี มีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมองค์กร ยึดมั่นคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักข้าราชการที่ดี รวมทั้ง มีการแสดงเจตนารมย์ความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในที่สุด

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม