A- A A+

001

          วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านอาเซียนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ในการประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมร่วมอาเซียน จัดโดย กลุ่มสังคมจิตวิทยา คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ณ ห้องประชุม 321 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

          งานประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานด้านอาเซียนเพื่อยกระดับเสนอเป็นนโยบายส่งต่อให้กับประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแลกเปลี่ยน

          โดยศูนย์คุณธรรม ได้นำเสนองานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2556-2562 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอถึงแผนการดำเนินงานต่อไปในเรื่องการจัดเวที ASEAN Youth Forum

          พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ รองประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม ประธานในที่ประชุม สรุปประเด็นที่ควรนำไปยกระดับเป็นข้อเสนอในการเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไปว่าประกอบไปด้วย 1. แนวนโยบาย 5 F: Food-Festival- -Film- Fashion-Fighting (มวยไทย) 2. มหกรรมการแสดงชุด “VIVA ASEAN”  3. ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม 4. จิตอาสาอาเซียนที่เสนอโดยศูนย์คุณธรรม 5. หลักสูตรอบรมเยาวชนอาเซียนที่เสนอโดยศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เขียนข่าว : ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
ถ่ายภาพ : ประมวล บุญมา / กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม