A- A A+

001

          วันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือ ศคธ. โดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และ น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

หารือร่วมกับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่องความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยเบื้องต้น ทปอ. ยินดีสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ และประสานเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุม

          โดยหลังจากนี้ ศคธ. จะเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรม ส่งให้ฝ่ายเลขา ทปอ. เพื่อนำเสนอในการประชุมสมัยสามัญ ทปอ. ในวันที่ 25 ส.ค. 62 และคาดว่าจะดำเนินการจัดประชุมวิชาการ (symposium) ด้านคุณธรรมได้ ในเดือนธันวาคม ปีนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม