A- A A+

001

          วันที่ 12 ส.ค. 62 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาวิถีแห่งสติ (Mindfulness and Moral based Learning Society) ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน

โดย คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน และ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล โดย ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อศิรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล โดยนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ หลักพุทธศาสตร์ มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนากาย - จิต - ปัญญาของทุกช่วงวัย และร่วมกันขับเคลื่อสังคมคุณธรรมสู่สังคมสันติสุขต่อไป

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การนำวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ หลักพุทธศาสตร์ มาทำงานร่วมกัน เป็นการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG สำหรับการฝึกสติ สมาธิ ที่จะเห็น คลื่น กับปฏิกิริยาสมอง ในรูปแบบ Beta wave หากมีความเครียด, Alpha wave สำหรับการจัดการความเครียดได้ และบริหารจัดการความคิดได้ดีขึ้น, Theta wave สำหรับการใช้สติ สมาธิ ไปจนถึงขั้นการกำหนดจิต และ Delta wave สำหรับ วิปัสสนากรรมฐานชั้นลึก จะเห็นว่า หากจิตกำหนดสมองได้ จะปรากฎให้เห็นใน คลื่นไฟฟ้าสมอง พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์

          โดยงานความร่วมมือทั้ง 3 องค์กร จะสะท้อนภาพความสำคัญของ “จิตใจกับสมอง” เพื่อยกระดับคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนามนุษย์ด้วยสติ ฝึกจนเป็นวิถีชีวิต ในทุกอิริยาบท ของการดำเนินชีวิต จะส่งผลให้ใช้สติมากกว่าอารมณ์.


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม