A- A A+

001

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด กระทรวงวัฒนธรรม เน้นสืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ชูศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนงานคุณธรรม

ตั้งคณะทำงานร่วมกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เน้นสร้างเกณฑ์ฒาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ย้ำการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ ข้าราชการในสังกัดต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ด้านศูนย์คุณธรรม ขานรับนโยบายด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ เตรียมเปิดตัว MoralNext พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 ฐานข้อมูล Big Data ให้ประชาชนเข้าถึง คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างเท่าเทียม เดือนกันยายนนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวนพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม