A- A A+

001

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยงานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการอาวุโส ต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (สำนักงานประเทศออสเตรีย) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญขององค์กรคุณธรรมต่อสังคมไทย ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรของตนเอง รวมถึงขยายผลสู่เครือข่ายทางสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ที่ศูนย์คุณธรรม กำลังพัฒนาโครงการอบรมไปสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เชื่อมกับงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีวินัยและความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระดับสากลต่อไป

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะรับข้อเสนอแนะ คำติชมจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรสื่อมวลชน ที่เข้าอบรมทั้ง 50 คน ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในรุ่นต่อไป


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม