A- A A+

001

          วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 2)

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กร จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และจัดทำองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริตร่วมกับ ป.ป.ช. มีผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษาและเครือข่ายทางศาสนา กว่า 100 คน

          การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บนหลักคิดและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ต่อด้วยแนวคิดการแก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ โดย นางสาวอรุณี วินทะสมบัติ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และกิจกรรมสถานีคุณธรรม เรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 1) “ขับเคลื่อนธรรมนูญ 9 ดี คัมภีร์ สร้างอนาคตที่ดี” จากชุมชนคุณธรรมบ้านโนนศิลา ตำบลยายแย้มวัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 2) โครงงานคุณธรรม “รักนวลสงวนตัว” จากโรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3) “ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” จากบริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด และ 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดพิจิตร เมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี” เป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้เกิดรูปธรรม

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตัวเราเอง ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยความรักและศรัทธา สร้างการเรียนรู้ผ่าน 3 คำถามเพื่อสะท้อนอารมณ์ตนเองอัน ได้แก่ รู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร และจะกลับไปทำอะไรต่อ ที่สำคัญต้องฝึกสติให้เป็นพฤตินิสัยด้วยพลังบวก โดยศูนย์คุณธรรมมีภารกิจสำคัญคือ การจัดสมัชชาคุณธรรมที่เป็นพื้นที่โชว์ แชร์ เชื่อมความดี พร้อมนำชุมชนดี องค์กรดีจาก 6 เครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรการศึกษา องค์กรทางศาสนา องค์กรสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน มาถอดรหัสผ่านศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย และสังเคราะห์สู่ตัวชี้วัด ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมและประเทศจนเกิดเป็นสังคมคุณธรรมร่วมกันในอนาคตต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ภาพข่าว : กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม