A- A A+

002

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนวคิด แนวทางการส่งเสริม เกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม

ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนภายในจังหวัดหนองคาย จำนวนกว่า 150 คน ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยยกตัวอย่างรูปธรรมความสำเร็จขององค์กรคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และนำแนวคิด แนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือชุมชนของตน ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับจังหวัด ร่วมกับนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาชน จาก 9 อำเภอในจังหวัดหนองคาย โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" เพื่อมุ่งสู่จังหวัดหนองคาย เป็นเมือง 3 ธรรม ประกอบด้วย ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม นำสังคมหนองคายสู่เมืองสันติสุข

          ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ต้องเริ่มจากตนเอง ทำจากสิ่งเล็กๆ ค้นหาความดีที่อยากทำ ต้นทุนที่มี และปัญหาที่อยากแก้ พร้อมกับให้กำลังใจภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองคายในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม (เมือง 3 ธรรม) ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านองค์ความรู้ รวมทั้งเชื่อมประสานการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยย้ำว่า “ความรู้ ความสามารถ ทำให้ประสบความสำเร็จ แต่คุณธรรมความดี ทำให้มีความสุข”


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม