A- A A+

002

          วันที่ 26-27 เมษายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ร่วมเวทีสัมนาแกนนำพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม “เครือข่ายความสุขชุมชน” จัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

          งานนี้มีแกนนำเครือข่ายความสุขชุมชน จำนวน 16 ชุมชน 14 จังหวัด กว่า 50 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมพัฒนาเครือข่ายความสุขชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม โดยมีชุมชนต้นแบบบ้านจำรุง จ.ระยอง และ ธนาคารความดีบ้านหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และกระบวนการที่นำไปสูการเป็นชุมชนแห่งความสุข

          นอกจากนี้ ยังได้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความสุขชุมชน สู่การเป็นชุมชนคุณธรรม จากนักวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และ การบรรยายพิเศษ “ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขด้วยหลักการสร้างสุขมวลรวมประชาชาติ” โดย คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการบริษัทอินี่ (Ini) เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ดัชนี ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) 9 ข้อ ได้แก่
                  1) สุขภาพจิต
                  2) การใช้เวลา 
                  3) ชุมชนที่มีชีวิตชีวา
                  4) วัฒนธรรมที่หลากหลาย
                  5) นิเวศ
                  6) สุขภาพ
                  7) การศึกษา
                  8) ธรรมาภิบาล 
                  9) มาตรฐานการครองชีพ
          ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม ที่บริษัทใช้กับพนักงานในบริษัท และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อจุดประกายให้แกนนำแต่ละเครือข่ายเกิดนำไปสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง

การสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการวางรูปแบบ เตรียมจัดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี.

 


เขียนข่าว : นางสาวพัลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม