A- A A+

003

       วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติฯ ครั้งที่ 2/2562

มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม คณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

       พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กล่าวเปิดการประชุมโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่า “ข้าราชการมีสิ่งที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่างคือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม…” นั่นหมายถึงการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้ชี้ให้หน่วยงานนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวไปปรับใช้ ขยายผลให้สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

       ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2561 พบว่ามี 17 กระทรวง ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 1,064 โครงการ และมีหน่วยงานระดับจังหวัดจาก 75 จังหวัด ดำเนินโครงการทั้งหมด 6,656 โครงการ มีบุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 ร้อยละ 87.17 และรายงานสรุปผล “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม” พบว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 1,674 องค์กร มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,999 ชุมชน มีอำเภอคุณธรรมต้นแบบ 156 อำเภอ และมีจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 31 จังหวัด

       นายประมวล บุญมา ได้รายงานผลการอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม” โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งของกลไกการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดและขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ผลจากการจัดอบรม ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ใน 4 ภาค มีผู้เข้ารับการอบรมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ผู้แทนศาสนา ประชาสังคมและชุมชน จำนวน 469 คน จาก 390 หน่วยงาน และมีแผนจัดอบรมในรุ่น 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมประเด็นการต่อต้านทุจริตให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ได้รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมใน 3 ภูมิภาคที่ผ่านมา โดยสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,952 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงาน รวม 88 หน่วยงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 2,500 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงาน รวม 110 หน่วยงาน ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,040 คน มีหน่วยงานองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานรวม 65 หน่วยงาน ผลจากการจัดงานทำให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้เห็นโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัด รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม และขับเคลื่อนแนวคิดพลังต้นทุนชีวิตสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

       ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมทั้งการฝึกอบรมวิทยากรและการจัดสมัชชาคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างมีพลังมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางดำเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 โดยมีแผนจัดกิจกรรมประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ในช่วงปลายปี 2562 ด้านประธานการประชุมย้ำให้ทุกองค์กรมุ่งเน้นการทำความเข้าใจ 9 ขั้นตอน จากคู่มือการคัดเลือกฯ ผ่าน 4 คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และให้แนวทางการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมว่า ต้องมุ่งเป้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย โดยเฉพาะนักการเมือง และประชาชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตามหลักการระเบิดจากข้างใน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความต่อเนื่องอย่างจริงจัง

 


เขียนข่าว :  จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์  / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม