A- A A+

002

         วันที่ 6-7 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา

         ทางทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายเดชา ผ่องโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน ถึงบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กนักเรียนทั้งเชิงวิชาการและเชิงทักษะผ่านการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารกลางวัน การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นดนตรีเพื่อกระตุ้นและเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กสมาธิสั้นและเด็กติดเกมส์ การส่งเสริมการรักถิ่นฐาน และการสร้างความตระหนักในการรักษาผืนป่าให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหินเป็นคนดี มีคุณธรรม เกิดความรักและหวงแหนบ้านเกิด ท้องถิ่นที่อยู่อาศัย

 


เขียนข่าว :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังค