A- A A+

004

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กร สุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จัดเวที แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับภาคีองค์กร สุขภาวะภาคเอกชน

ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน งานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน คือ เป็นองค์กรธุรกิจที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมพฤติกรรมดี มิติด้านความดีในทุกๆ มิติไปด้วยกัน เพื่อยกระดับสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรมที่มีความยั่งยืน ขยายผลสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร โดยมีผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ให้คำแนะนแนวทางการพัฒนาองค์กร ธุรกิจคุณธรรม และออกแบบกระบวนการส่งเสริมองค์กรธุรกิจคุณธรรม ในรูปแบบ “ไม่ทำเดี่ยว แต่ทำไปด้วยกันเป็นขบวน” ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส. มีผู้แทนจากหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิอาชีวะเวชศาสตร์ไทย ริกิการ์เม้นส์ จำกัด สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย สมบูรณ์กรุ๊ป และผู้แทนจากองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมองค์กรธุรกิจคุณธรรม กว่า 30 คน.


เขียนข่าว : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม