A- A A+

60609

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง

          ทีมงานเข้าพบ นายสุรพล มุสิกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง เพื่อสัมภาษณ์รายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “ เด็กรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยทางโรงเรียนเริ่มสร้างวินัยให้กับนักเรียน ด้วยการส่งเสริมการสร้างวินัยการถอดรองเท้า วินัยในการรับประทานอาหาร รวมทั้งวินัยด้านอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมกระบวนการสร้างสายสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์และความสามัคคีระหว่างบ้าน โรงเรียนและผู้ปกครอง

 


เขียนข่าว :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม