A- A A+

004

        วันที่ 31 มกราคม 2562 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนทุกหน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม โดยเน้นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

        ด้านศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ "การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม" โดยบรรยายให้ความรู้ ความสำคัญ หลักการและแนวคิด ตลอดจนกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้แก่ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ และชุมชน จำนวน 100 คน พร้อม workshop ระดมความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
              1.องค์กรคุณธรรมในฝันที่อยากเห็น หรืออยากเป็น
              2.จะกลับไปทำให้เป็นจริงได้อย่างไร และ 3.ปัจจัยสำคัญในการสนับสนุน หรือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เข้ารับการอบรมพร้อมกลับไปดำเนินงานจัดทำแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของตนเองต่อไป

 

 


เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม