A- A A+

004

          วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หลักการพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโล ยีสยาม (สยามเทค) จำนวน 40 คน

โดยมี พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ประเภทของคุณธรรม (พฤติกรรมดี) สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะความดี ปกติ และความชั่วได้ รวมถึงเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ในวันถัดไป ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติสาธิตวิธีการสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล จำนวน 80 คน. การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

 

 


เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม