A- A A+

005

     วันที่ 29 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมและบูรณาการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN”

     งานสมัชชาคุณธรรม ทำหน้าที่ ชม แชร์ เชื่อม เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย เพื่อยกระดับสู่งานสมัชชาคุณธรรมในระดับชาติต่อไป

 

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม