A- A A+

008

         วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562

โดยมีนายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และหารือแนวทางประเมิน รวมไปถึงการตรวจสอบผลการประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่ง ชาติ

         นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ผลการประเมินตนเองขององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม มีจำนวนค่อนข้างมาก จำเป็นต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องเพิ่มเติม และควรให้มีการจัดสัมมนานำเสนอข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยต้องมีการบ่มเพาะการส่งเสริมคุณธรรม ผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่แท้จริง ทั้งนี้ รัฐมนตรี วธ. ย้ำว่า “การยกย่องหรือประเมินเรื่องคุณธรรม จะต้องไม่พิจารณาง่ายเกินไป และมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เห็นผลประจักษ์ชัดเจน ไม่เป็นข้อกังขา สิ่งเหล่านี้ถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ”

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การประเมินควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ขององค์กรที่จะเกิดขึ้น โดยให้กำหนดเป้าหมายคุณธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะดำเนินการให้สำเร็จ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาต่อยอด จากระดับส่งเสริมคุณธรรม เป็นระดับองค์กรคุณธรรม และเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง คือ 1) ความเหมาะสมตามบริบทขององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 2) ความเชื่อถือได้ของผลการประเมินของเขาเอง กระบวนการ ผลลัพธ์ และ 3) ผลที่เกิดขึ้น หากพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย จะทำให้องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดนั้นๆ มีพื้นที่อิสระในการคิดตามรูปแบบของเขาได้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว

         ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินแก่คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพิ่มเติม เพื่อให้ได้องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมอย่างแท้จริง

         ด้านฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานจำนวนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2561 ว่า มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1,674 แห่ง, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,999 แห่ง, อำเภอคุณธรรมต้นแบบ 156 อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 31 จังหวัด และองค์กรคุณธรรม 1,710 แห่ง, ชุมชนคุณธรรม 3,241 แห่ง, อำเภอคุณธรรม 199 อำเภอ, จังหวัดคุณธรรม 8 จังหวัด รวมทั้งองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมกว่า 5,505 แห่ง.

 

 


ผู้เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย กรมการศาสนา และ บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม