A- A A+

001

          วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ภาคสื่อมวลชน ภาคการศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่น และวัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัด ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง และระดมความคิดเห็นเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสังคมไทย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ด้านนางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ในฐานะตัวแทนศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ โดยเน้นย้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีไม่ใช่เรื่องบังคับ ไม่ใช่เรื่องตัวชี้วัด แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน “ควรทำ” ซึ่งเรื่องราวความดีเป็นเรื่องที่ควรแชร์และควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง

 

 


ผู้เขียนข่าว /ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่