A- A A+

004

          วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด พร้อมด้วย นางสาวกาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยเคเบิลบอรดแคสติ้ง และนางสาวภัทรมน ทองในแก้ว ผู้จัดการสถานี Thai cable broadcasting (Cable cha nnel)

เข้าพบ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรนม เพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิลบรอดแคสติ้ง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม กำลังจะมีช่องทีวี 24 ชม. ภายใต้ชื่อ ศูนย์คุณธรรม channel โดยการหารือความร่วมมือกับ นายวิชิต เอื้อารีวรกุล ซึ่งท่านยินดีสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม 1 ช่อง ให้กับศูนย์คุณธรรม โดยทาง ศคธ. จะทำผังรายการ และนำสู่การออกอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อไป

 

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม