A- A A+

S 11780239

     1 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม ร่วมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อ “สร้างความสุขทั้งกายและใจ สร้างพลังให้ชีวิต และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่คนไทยทั้งชาติ”

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่พี่น้อง ภาคีเครือข่ายศูนย์คุณธรรม และประชาชนชาวไทย “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ อาราธนาทุกหลักธรรมทางศาสนาที่ ทุกท่าน เคารพบูชา ดลบันดาลให้ทุกๆท่าน ที่กำลังร่วมแรงร่วมใจทำความดี ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งร่างกายจิตใจ
น้อมนำเอา ความ #พอเพียง #วินัย #สุจริต #จิตอาสา มาดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุขที่มีในจิตใจเราเองที่จะส่งผลทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างให้มีความสุขร่วมกัน ขอให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความดี ในหัวใจของทุกคน

     การเริ่มต้นปี ด้วยการทำความดีตั้งแต่วินาทีแรกของปีใหม่ ก็เปรียบเสมือนกับได้ตั้งมั่นประกอบคุณงามความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นอานิสงส์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ก่อให้เกิด “ความสงบ สติ สมาธิ และปัญญา” เพื่อให้ปีพุทธศักราช 2562 เป็น “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้ให้คนไทยอย่างแท้จริง.