A- A A+
 

DSC 8227

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าพบนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา หารือความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรมและเสริมพลังการทำงานร่วมกัน

เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564) โดยนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตพลังบวกของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี มาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรม มีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การทำความดีต้องใช้พลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงเป็นที่มาของการเข้าพบอธิบดีกรมการศาสนา เพื่อบูรณาการความร่วมมือในฐานะที่กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกัน

ด้าน นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ย้ำว่า ความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญในการดำเนินงาน คือ มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งนี้ การหารือได้ข้อสรุปแนวทางความร่วมมือส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน ดังนี้
1. ร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง 9 เส้นทางการเรียนรู้ตามรอยพระราชา โดยมีเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
2. ร่วมกันขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประกาศเจตนารมณ์ และนำเครื่องมือต้นทุนชีวิตมาสนุนเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
3. ร่วมกันออกแบบกลไกติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค และเวทีติดตามหนุนเสริมหลังงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคุณธรรมเยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Integrity Platform ภายใต้การบูรณาการศักยภาพและความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และ Committee for ASEAN Youth Cooperation ซึ่งจะเชิญผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2562


ผู้เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ภาพข่าวโดย : กรมศาสนา