A- A A+

S 13352969 

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศคธ. เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการองรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริม สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อประยุกต์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมประจำชาติ ในการปรับฐาน ความคิดของบุคลากรกรมควบคุมโรค ให้มีสำนึกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันให้เกิดสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


      ทั้งนี้ การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคเข้ารับการอบรม 40 หน่วยงาน จำนวน 80 คน เพื่อบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองกรค์ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคม คุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือ Co Brand องค์กรส่งเสริมสังคมคุณธรรม ระหว่าง ศูนย์คุณธรรม กับ กระทรวงสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป.