A- A A+

14112561 1 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติยศ แด่ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ กรมศิลปากร เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม

          เพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จำนวน 25 ท่าน ภายใต้ โครงการ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี” ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ ประกาศเชิดชูเกียรติ และมอบเข็มคุณธรรมให้แก่บุคคลคุณธรรม ทั้ง 25 ท่าน ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภาพจากขวา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการโดย ตำแหน่ง นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา ผู้แทนถาวรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม