A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2561/5-11-61 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

271061 01

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนิทานเพื่อนรัก ครั้งที่ 17 เรื่อง “เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 (Book Expo Thailand & Book Festival for Young People 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า “การเลี้ยงเด็ก Generation Alpha จะต้องเข้าใจว่า เด็กบางคนเรียบร้อย บางคนซุกซน บางคนอ่อนไหวง่าย ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผ้าขาว เด็กมีความต่างกัน ส่วนครูใน Generation Alpha ก็ต้องเป็นครูที่สนใจเด็ก สนใจกระบวนการในการสอนเด็ก ไม่ควรตัดสินเด็ก”

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เข้าใจเด็ก Generation Alpha โดยเฉพาะระบบการศึกษาแบบ “แพ้คัดออก” ซึ่งมีการเร่งให้เด็กเรียน เขียน อ่าน ท่องจำ เกินวัยจนคุณธรรมขาดหายไป ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นระบบที่ทำทารุณกรรมเด็กทางอ้อม เพราะระบบดังกล่าวได้ขโมยความเป็นธรรมชาติออกจากตัวเด็ก วิธีการแก้ไขปัญหาความบกพร่องและเข้าใจเด็ก Generation Alpha ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ระบบการศึกษาแบบประเมินที่ส่งเสริมการพัฒนา ไม่ใช้ระบบการชี้ผิด ชี้ถูก ไม่ใช้ระบบการเปรียบเทียบใครดี ใครเด่น เพราะหากเกิดการเปรียบเทียบ เด็กจะเกิดความตึงเครียด ขาดความมั่นใจในตนเอง จนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และสุดท้ายนำไปสู่ภาวะความสิ้นหวังทางการศึกษา (Learned Helplessness) แต่ในความไม่เข้าใจเด็กใน Generation Alpha ก็ยังมีความโชคดีของประเทศไทย คือ มีการคัดค้านระบบแพ้คัดออกในเด็กปฐมวัย ด้วยร่างพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย ฉบับแรกขอประเทศ ไทย ซึ่งขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ผ่านหลักการของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว คุณหมอเดว กล่าว

 

 

{gallery}/News-PR-2561/5-11-61{/gallery}