A- A A+

IMG 0187 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวการบริหารงาน โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาที่ร่วมสมัย จากประสบการณ์จริงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดทำเป็นคู่มือการเดินทางสำหรับเยาวชน ครอบครัว และสถานศึกษา เพื่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)