A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2561/2-11-61/2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

สมัชชาใต้ ๑๘๑๑๐๒ 0003 

          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

          นายยงจิรายุ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 กล่าวว่า สมัชชาคุณธรรมเป็นพื้นที่กลางของภาคีทุกภาคส่วนมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายทำความดี นำเสนอความดีร่วมกัน โดย ศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยงานเชื่อมประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่ทุกฝ่ายกำหนดเป้าหมายร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยยึดหลัก 3 ย “ย้ำ ยก โยง” คือ ย้ำ การส่งเสริมคุณธรรม ยก ให้เห็นความสำคัญของคนดี ส่งเสริมคนดีให้มีพื้นที่ยืน และ เชื่อมโยงพลังคนดีร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านกระบวนการคุณธรรม บูรณาการเชื่อมประสานอย่างเป็นระบบ

          ด้าน นายประมวล บุญมา ได้ชี้แจงความเป็นมา กรอบแนวคิดและหารือแนวทางความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพร่วมกัน บูรณาการการทำงาน สร้างเครือข่ายคุณธรรมผ่านกิจกรรมในวันงาน

          ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมและยินดีเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยเน้นย้ำว่า สมัชชาคุณธรรมจะมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อน โดยต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตะหนัก และเห็นคุณค่าในกระบวนการคุณธรรมสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยไม่ทิ้งภาคส่วนใดๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชน ศาสนา และสื่อมวลชน “ เชื่อมโยงพลังชุมชน พลังความดี ” มีการปรึกษาหารือ ค้นหาต้นทุนความดี แก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยทุนชีวิต พลังบวกของพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ โดยกิจกรรมที่จะจัดในงานควรแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนใต้ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้สมัชชาคุณธรรมภาคใต้เป็นรากฐานในการส่งเสริมคนดี สร้างสังคมที่ดีเพื่อยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยระบบคุณธรรมต่อไป.

ทั้งนี้มีแผนประชุมครั้งต่อไปเพื่อกำหนดรายละเอียดของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เอกสารแนบ : นำเสนอกรอบแนวคิดสมัชชาภาคใต้ Download PDF

 

ชื่อผู้ประสานงาน/ผู้เขียนข่าว : นายบุญญานนท์  ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
เรียบเรียง : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
กลุ่มงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  เบอร์โทร : 097-134-3999

 

{gallery}/News-PR-2561/2-11-61/2{/gallery}