A- A A+

261018 01 

                           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมให้ความเห็น แนวทางการสังเคราะห์ชุดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชน ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม

การประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และด้านธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาชุดความรู้ จาก 20 กรณีศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ คลอบคลุมแนวทางส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่นี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าว จะนำไปพัฒนาชุดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรภาคธุรกิจสามารถใช้งานได้จริง ในด้านการส่งเสริมภาคธุรกิจให้มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสาและรับผิดชอบสังคม

 

 

แหล่งข่าว : พัลลภา /งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม