A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หารือแนวทางขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ ห้องประชุม 5B กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อธิบายถึงการวิจัยและพัฒนาเรื่องเครดิตทางสังคมที่อยู่ระหว่างดำเนินการว่า อยู่บนกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนเชิงบวก (Positive drive) จากการพัฒนาในระดับองค์กร และชุมชน (Organization and community based) โดยมีต้นแบบมาจากธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย และกำลังขยายสู่ระดับบุคคล (Population based) โดยศึกษาถึงพฤติกรรมเชิงบวกที่สามารถนำมาสะสมเป็นเครดิตทางสังคมได้ ซึ่งอยู่บนหลักของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ด้านนางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ย.ป. กล่าวถึงการขับเคลื่อนเครดิตทางสังคมว่า จะเป็นการหารือกับองค์กรที่มีบทบาทด้านการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลเรื่องการให้สิทธิประโชน์ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมเชิงบวกในระยะต่อไป

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ภาพการดำเนินงานของ กยศ. ว่า เป็นการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยเป้าหมาย “ให้โอกาส ให้อนาคต” มุ่งเน้นให้คนเป็นคนดีควบคู่ไปกับการมีวินัยทางการเงิน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสนับสนุนกิจกรรมจิตสาธารณะจากระบบสะสมชั่วโมง ที่ร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ร่วมเสนอการพัฒนาเรื่อง “Moral credit” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสด้านการศึกษา สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงาน ป.ย.ป.

 


ภาพ: ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข่าว: กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter