A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

10 - 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และทีมวิชาการจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางในการนำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยกิจกรรมวันแรก เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ในประเด็นโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละแผนย่อย และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดตามเกณฑ์การประเมินฯ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ความเห็น และแนวทางการดำเนินงาน

 

กิจกรรมวันที่สอง ร่วมอภิปราย หัวข้อ “ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) โดย ผู้แทนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2565 กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคือหลักการระเบิดจากภายใน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีผู้นำที่ทำจริง สร้างเครือข่าย มีแผนทำงานรองรับที่ชัดเจนและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้แทนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม หน่วยงาน/ผู้นำบริหารงานแบบล่างขึ้นบน สร้างศูนย์รวมการทำงานและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายต่างๆ

 

ขณะที่ผู้แทนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสะท้อนรูปธรรมความสำเร็จโดยใช้หลัก
“ส่งเสริมคนดี มีระบบรองรับความดี ร่วมสร้างสังคมดี” และผู้แทนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านโพนสูง ต. หมื่นไวย จ. นครราชสีมา สะท้อนรูปธรรมความสำเร็จโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนงานบนหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม

 

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ระดมความเห็นกันในวันแรก โดยทีมวิทยากรกระบวนการศูนย์คุณธรรมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอจากการะดมความคิดเห็นว่า โครงการ/กิจกรรมควรเน้นที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องตามแนวทางของแต่ละแผนย่อยฯ และควรเพิ่มเติมเรื่อง Moral Credit (เครดิตความดี) เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมากขึ้น

 


ข่าว : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
ภาพ : กรมการศาสนา
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter