A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

2-3 พฤษภาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และทีมวิชาการจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยร่วมจัดประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางในการนำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ และแนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.เชียงราย

 

โดยกิจกรรมวันแรก เป็นการระดมความคิดเห็นจาก 17 จังหวัด ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยใน 2 ประเด็น คือ 1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในแต่ละแผนย่อย 2. แนวทางการยกระดับและขยายผลเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดตามเกณฑ์การประเมินฯ โดยเป็นการร่วมกันวิเคราะห์ในเรื่องปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ความเห็น และแนวทางการดำเนินงาน

.

กิจกรรมวันที่สอง ร่วมอภิปราย หัวข้อ “ความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) โดย ผู้แทนจากจังหวัดแพร่กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่เกิดจากการบรรจุเรื่องจังหวัดคุณธรรมเป็น 1 ในตัวชี้วัดของจังหวัดจากทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ผู้แทนจาก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่เน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชุมชน สำนักงานคลัง ขณะที่จังหวัดพะเยา เน้นเรื่องความโปร่งใสควบคู่กับความผาสุกภายในองค์กร และผู้แทนบ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการอภิปราย โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

.

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ระดมความเห็นกันในวันแรก โดย น.ส.ธัญญ์พิชชา ทองฟัก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้นำกระบวนการ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอของกลุ่มย่อยว่า โครงการ/ กิจกรรมควรเน้นที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องตามแนวทางของแต่ละแผนย่อยฯ ช่วยปิดช่องว่าง (Gap) ของปัญหาในการดำเนินงาน เน้นหลักทำน้อยแต่ได้มาก วางแผนให้เป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

.


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter