A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

28 เมษายน 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดการประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายทางสังคม

 

เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมผู้แทน 6 กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายองค์กร ภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เข้าร่วมระดมความเห็น ณ ห้องเดซี่ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 50 คน

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาทางสังคมทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความละอายใจต่อการทำผิด การไม่เอาเปรียบผู้อื่นและยืนหยัดในความถูกต้อง ถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะทำอย่างไรให้คุณธรรมเหล่านี้เข้าถึงการรับรู้และนำไปปฏิบัติมากที่สุด ดังนั้นภาคีเครือข่ายทางสังคม ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะร่วมขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมในสังคม เพื่อวางเป้าหมายให้สำเร็จ วางแนวทางสร้างความเข้าใจว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร เมื่อไร และมุ่งไปจุดใด อันจะนำไปสู่การวางกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นถึงเวลาที่พวกเราต้องรวมพลังกันขับเคลื่อนให้คุณธรรมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย เป็นพลังบวกให้คนรุ่นใหม่สัมผัสได้ ภายใต้โมเดลที่เราทำขึ้นไปสู่การเกิดกระแสสร้างกระเพื่อมด้านคุณธรรมในสังคม

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีการรายงานสรุปผลการการขับเคลื่อน“สมัชชาคุณธรรม” ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวม 17 ปี ภายใต้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมาแล้วถึง 12 ครั้ง จนนำไปสู่การเกิดสิ่งดีๆ มากมายจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

สำหรับงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน ” เพื่อร่วมกันสร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมพึงประสงค์ 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มุ่งเน้นการส่งเสริม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดี การพัฒนาระบบและสร้างแรงจูงใจในการทำความดี พร้อมพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่าย ให้มีความสามารถในการส่งเสริมคุณธรรมความดีที่จับต้องได้

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศคธ.
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter