A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

25 - 26 เมษายน 2566 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีศึกษาดูงานองค์กรสุขภาวะด้านคุณธรรมต้นแบบและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและสุขภาวะ ที่โรงแรม Health Land Resort & Spa เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้กับเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การลงพื้นที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานเยี่ยมชมและเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และบรรยายพิเศษ “การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด สุขภาวะคุณธรรม” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึง การทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคธุรกิจว่าเป็นความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ไม่ได้สร้างภาพ เพราะสถานที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 ของทุกคน และเสนอทางออก คือ 1) ระดับจังหวัด ควรมีการประเมินดัชนีชี้วัดคุณธรรมทุกจังหวัด ด้วยการขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่สำรวจสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละจังหวัด 2) ระดับชุมชน ต้องมีการจัดทำจัดทำระบบพี่เลี้ยงชุมชน 3) ใช้ Soft power และ เครดิตความดี เป็นคุณธรรมกินได้เพื่อสนับสนุนการทำความดีทุกรูปแบบ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านนำพาองค์กรให้เป็นองค์กรคนดี สู่สังคมดี โดยมีครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เป็นฐาน สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม เป็นผึ้งที่ตอมความดี สร้างพื้นที่โชว์ แชร์ เชื่อมความดี

 

โดยการจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีบริษัท ที่มีความพร้อมพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ทั้งสิ้น 10 แห่ง ในโอกาสนี้ เครือข่ายภาคธุรกิจร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

 

 🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter