A- A A+

5301EFCA F325 4FDB 85EC E5268FD58284

 

27 มีนาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครอบคลุมทั้ง 6 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาครัฐ 2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน 4) เครือข่ายศาสนา 5) เครือข่ายสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว จำนวน 73 องค์กร 124 คน

 

การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม โดยกล่าวชื่นชมว่า จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนประเด็นด้านคุณธรรมมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และได้รับการยกระดับจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เติบโตมีอนาคตเป็น “เป็นคนดีและคนเก่ง” ให้อยู่ในสังคมที่ดี ซึ่งการศึกษาจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้มีงานทำที่ดี ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ ผู้นำต้องมีคุณธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสังคม เช่น ผู้นำชุมชนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในชุมชน ครูและผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนและบุตรหลาน รวมถึงการขยายเครือข่ายคุณธรรมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อให้เกิดเป็นจังหวัดคุณธรรมที่แท้จริง

 

จากนั้น ผู้แทน 6 เครือข่ายร่วมกันค้นหาต้นทุนคุณธรรมความดี และประเด็นคุณธรรมที่ต้องการรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกำแพงเพชร ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือต่อไป

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter